Browsing: narkotyki

Zdrowie
0

Nar­ko­tyk. Do tego bar­dzo groź­ny nar­ko­tyk. Spo­sób, w jaki cu­kier uza­leż­nia czło­wie­ka, można po­rów­nać do…