Cukier jak narkotyk !

0

Nar­ko­tyk. Do tego bar­dzo groź­ny nar­ko­tyk. Spo­sób, w jaki cu­kier uza­leż­nia czło­wie­ka, można po­rów­nać do od­dzia­ły­wa­nia na or­ga­nizm al­ko­ho­lu – twier­dzi ho­len­der­ski ba­dacz. Każdy uza­leż­nio­ny, który pró­bo­wał od­sta­wić pa­pie­ro­sy, do­brze wie, jak trud­ne to za­da­nie. Mózg do­ma­ga się bodź­ców, ja­kich do tej pory do­star­cza­ła mu ni­ko­ty­na. Po­dob­nie jest z cu­krem – twier­dzi ho­len­der­ski eks­pert i szef am­ster­dam­skiej służ­by zdro­wia Paul van der Vel­pen.cukier tytul

– Cu­kier jest naj­groź­niej­szym nar­ko­ty­kiem wszech cza­sów – prze­ko­nu­je. – Uza­leż­nia­ją­cym i groź­nym dla zdro­wia. Jak pod­kre­śla van der Vel­pen, cy­to­wa­ny przez bry­tyj­ski dzien­nik “Daily Mail”, przy­by­wa osób oty­łych, przez co rosną kosz­ty le­cze­nia cho­rób zwią­za­nych z oty­ło­ścią. Jego zda­niem, choć wiele mówi się o ko­niecz­no­ści upra­wia­nia ćwi­czeń fi­zycz­nych, to o wiele bar­dziej efek­tyw­na by­ła­by zmia­na diety przez wy­eli­mi­no­wa­nie z niej cukru. A to z kolei jest wręcz nie­moż­li­we, z uwagi na ła­twość, z jaką cu­kier uza­leż­nia. Co dzie­je się z czło­wie­kiem, który sięga po słod­kie po­ży­wie­nie? Ho­len­der­ski eks­pert po­wo­łu­je się na ba­da­nia, z któ­rych wy­ni­ka, że kiedy po­si­la­my się je­dze­niem po­zba­wio­nym cukru, naja­da­my się do mo­men­tu, aż nasz żo­łą­dek jest pełen i wy­sy­ła sy­gnał: stop! Na­to­miast kiedy za­czy­na­my jeść sło­dy­cze, mózg igno­ru­je sy­gnał od żo­łąd­ka.cukier tytul lepszy Na­to­miast czło­wiek uza­leż­nio­ny od cukru, kiedy już za­cznie się nim za­ja­dać, może jeść cu­kier tak długo, aż roz­bo­li go brzuch. Do­pie­ro ból lub po­gor­sze­nie sa­mo­po­czu­cia są ar­gu­men­ta­mi, które prze­ko­nu­ją mózg do od­sta­wie­nia słod­kiej używ­ki. – Na­le­ży ko­niecz­nie wpro­wa­dzić re­gu­la­cje do­ty­czą­ce za­war­to­ści cukru w prze­two­rzo­nych pro­duk­tach i naj­le­piej ob­łożyć cu­kier ak­cy­zą, tak jak al­ko­hol czy pa­pie­ro­sy – prze­ko­nu­je Paul van der Vel­pen.

About Author

Skomentuj

Skomentuj przez FB

komentarzy